bg
bg
      
  

                     3000                                                                                
      Hamid Sardar-Afkhami                                                     
                                                                                            
                                                
                                        53       21                                       
    3000                                         
                                                                           45       
                                               15     15        2200              
                                                                     
                                                                 
                                                                             
                                            
                                                                              
     12     7               2000    60                                 
                                                                                            
                                                                              
                                                                                            
                                                
          Hamid Sardar                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

bg
bg