bg
bg
   
  

                                                                                     
                                                     2006                                 
                                                                         2012                         
                                                                                                
                                                                                         
                                                                    
  
  
  
  
  
  

bg
bg