bg
bg
        
  

                           35                                  
          33                                         
                           9           5                                         
                      35                  40                         
                                                                                   
                 2013   7                     
              130      85                
        4      93                                                       
              2                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  

bg
bg