bg
bg
          
  

  3   2                                             
        3   2                               
      3   2                         
      3   2                          
      3   2                          
      3   2                                                                        
  
        3   2                        
    3   2                         
    3   2                           
        3   2                             
    3   2                                                 
        3   2                              
      3   2                                                          
    3   2                                     
                                     
  
                                       
      3   2                                    
                                       
                                        
  
                                     
                           
                                        
                           
                                    
                                           
                                         
                                     
                                           
  

bg
bg