bg
bg
             
  

                                                                 2   12    1-9    BLUE MOON                   
                                   BLUE MOON             38    40      10                         
        2×2=6                                
                              
         
        
          
        
             
         
          
           
          
       
       
         
          
             
       
         
       
          

bg
bg