bg
bg
        
  

                                               
           2071.19      30       25       453             46.4        106       
  
  
  
  
  
  
  
  

bg
bg