bg
bg
      
              
  

                            11   10                            2006                            
                              68                      
                                                     
                                   
                                                             
      
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

bg
bg